+ 420 731 485 512 / info@svitici-party-nabytek.cz

Obchodní podmínky Svítící-párty-nábytek.cz

 

Předmět:

 

Předmětem nabídky společnosti OXYGENIC s.r.o. je pronájem vybavení a zajišťování doprovodných služeb.

 

Průběh zakázky - Termíny:

 

1) poptávka

Obchodní případ započne přijetím poptávky klienta, nejlépe v elektronické podobě z internetového rozhraní www.svitici-party-nabytek.cz nebo emailem na adresu info@svitici-party-nabytek.cz

Další možností je poptávka telefonická, faxová či osobní.

 

2) nabídka

Na základě poptávky klienta obratem vytvoříme nabídku, případně kontaktujeme klienta na jím uvedený kontakt pro doplnění údajů nezbytných pro vytvoření nabídky a následně nabídku zašleme.

 

3) objednávka

Na základě zaslané nabídky v případě zájmu klient nabízené služby závazně objedná. Nevyhovuje-li mu nabídka, může ji ještě přímo projednat s odpovědným zástupcem, který nabídku sestavoval nebo nabídku odmítne. Nabídka se má automaticky za odmítnutou v den zápůjčky, pokud ji do té doby klient nepotvrdí.

Potvrzením nabídky se má tato nabídka za závazně objednanou.

 

4) potvrzení objednávky

Na základě závazné objednávky klient obdrží její potvrzení, nedojde-li mezi nabídkou a jejím závazným objednáním k takovému prodlení, že by požadované vybavení nebylo již na daný termín k dispozici. Na základě závazné objednávky je klientovi vystavena zálohová faktura ve výši 50% celkové ceny zápůjčky. Po její úhradě je objednané vybavení na daný termín závazně rezervováno. U stálých a registrovaných klientů je možnost platby bez zálohové faktury v hotovosti při odběru nebo na fakturu se 14ti denní splatností po skončení zápůjčky.

 

5) dodání a odběr

Na základě objednaných služeb dojde v daný termín a v daném místě k jejich dodání.

Počty a stav jednotlivých kusů pronajímaného vybavení jsou při předání i zpětném převzetí potvrzeny písemně předávacím protokolem.

 

6) fakturace

Na základě předávacího protokolu je pronájem klientovy následně vyfakturován. V případě ztráty, poškození či nadměrného znečištění jsou klientovi vyfakturovány také náklady spojené s náhradou takové škody. Při první zakázce u nových klientů je vždy vyžadován doplatek konečné faktury před zahájením akce a to buď v hotovosti, nebo převodem tak, aby v den konání akce byly doplatek připsán na účet pronajímatele.

 

 

Ceny:

 

Ceny jednotlivého vybavení jsou uvedeny v aktuální nabídce této internetové prezentace.

Ceny jsou uvedeny bez DPH za akci. Délka akce se počítá do třech dnů pronájmu.

 

Ceny doplňkových služeb jsou:

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH:

 

doprava po Praze (návoz a odvoz) *

2 x 500,- v případě potřeby auta s přívěsem 2 x 750,-

doprava mimo Prahu (návoz a odvoz) *

10,- / km

práce - instalace, demontáž, čištění aj.

2 x 500,-

noční příplatek (21.00-6.00)

500,- bez ohledu na počet osob

příplatek za víkend nebo svátek

500,- bez ohledu na počet osob

čekání řidiče

250,- /hod/osoba

* do objemu jedné dodávky 3,5t/ 15m3 (například 50 ks Cube LED accu)

 

Storno:

 

Storno poplatky činní

Při odstoupení od závazné objednávky do 48 hodin před termínem zápůjčky .. 50% z celkové ceny.

Při odstoupení od závazné objednávky později než 48 hodin před termínem zápůjčky .. 100% z celkové ceny.

 

Smluvní penále:

 

V případě prodlení při vrácení zápůjčky se klient zavazuje uhradit smluvní penále ve 100% výši ceny zápůjčky za každý započatý účtovací cykl prodlení.

V případě prodlení s úhradou ceny účtujeme úrok z prodlení ve výši 0,1% dlužné částky denně.

V případě prodlení s úhradou ceny o více než 30 dní od splatnosti faktury se klient zavazuje hradit smluvní pokutu ve 100% výši ceny zápůjčky za každý započatý týden prodlení, počínaje prvním týdnem po třicátém dni od splatnosti faktury. Faktury jsou vystavovány v den vrácení zápůjčky se 14-ti denní splatností a zasílány na adresu klienta uvedenou v záhlaví předávacího protokolu. Tímto ujednáním není dotčena účinost úroku z prodlení.

Záruka:

 

Kontrola vybavení při převzetí na protokol.

 

Pojištění / odpovědnost:

 

Společnost má odpovědnostní pojistku.

Po dobu zápůjčky přebírá klient plnou zodpovědnost za předmět zápůjčky. Předmět zápůjčky není pojištěn.

 

 


Please wait...