+ 420 731 485 512 / info@svitici-party-nabytek.cz

Všeobecné obchodní podmínky - Svítící párty nábytek

Předmětem nabídky společnosti Oxygenic s.r.o. je pronájem vybavení a zajišťování doprovodných služeb.

1) POPTÁVKA A NABÍDKA

Obchodní případ započne přijetím poptávky klienta emailem na adresu info@svitici-party-nabytek.cz a nebo info@oxygenic.cz. Další možností je poptávka telefonická či osobní. Na základě poptávky klienta obratem vytvoříme nabídku, případně kontaktujeme klienta na jím uvedený kontakt pro doplnění údajů nezbytných pro vytvoření nabídky a následně nabídku emailem zašleme.

2) OBJEDNÁVKA A POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Na základě zaslané nabídky v případě zájmu klient nabízené služby závazně objedná. Nevyhovuje-li mu nabídka, může ji ještě přímo projednat s odpovědným zástupcem, který nabídku sestavoval nebo nabídku odmítne. Nabídka se má automaticky za odmítnutou v den zápůjčky, pokud ji do té doby klient nepotvrdí. Na základě podepsané závazné objednávky klient obdrží její potvrzení, nedojde-li mezi nabídkou a jejím závazným objednáním k takovému prodlení, že by požadované vybavení nebylo již na daný termín k dispozici. Na základě závazné objednávky je klientovi vystavena při první spolupráci zálohová faktura ve výši 50% až 100% celkové ceny zápůjčky. Po její úhradě je objednané vybavení na daný termín závazně rezervováno. U stálých a registrovaných klientů je možnost platby bez zálohové faktury na fakturu se 14ti denní splatností po skončení zápůjčky.

3) DODÁNÍ A ODBĚR

Na základě objednaných služeb dojde v daném místě a v daný termín k jejich dodání, pokud nenastanou neočekávané, pronajímatelem nezaviněné skutečnosti, jako např. neočekávané zásahy vyšší moci, stávky a další překážky. Počty a stav jednotlivých kusů pronajímaného vybavení jsou při předání i zpětném převzetí potvrzeny písemně předávacím protokolem.

Pokud je pronajímané vybavení zasíláno třetí osobou/dopravcem, kauce činí 50 % z ceny zápůjčky + záloha ve výši 100 % celkové ceny zápůjčky včetně DPH v případě, že se jedná o první spolupráci. Kauce bude nájemci zpět vyplacena v plné výši při včasném vrácení a nepoškození zboží. Případná škoda včetně souvisejících nákladů bude odečtena z dané kauce či naúčtována při konečné fakturaci. Dopravu je možné si vyžádat s garancí termínu dodání od dopravce, který přebírá okamžikem převzetí odpovědnost za zásilku.

Je nutné věnovat mimořádnou pozornost vnějšku balení, tzn. povrchu kartonu, ochranné pásce a veškerým, i drobným porušením a trhlinám, obzvláště pak průrazům kartonu a deformacím rohu zásilky. Tyto příznaky mohou znamenat možný vznik škody na zboží uvnitř balení. Pokud se narazí při kontrole na jakýkoli zmíněný či podobný ukazatel toho, že došlo k neoprávněnému vniknutí do zásilky, či možnému poškození během přepravy, musí se tato skutečnost uvést v přepravním listě řidiči/v reklamačního protokolu. Tímto jednáním se zajistí snažší řešení případné pozdější reklamace a minimalizuje se vznik možných škod. Příjemce musí informovat odesílatele SMS zprávou nebo e-mailem o zjištěné vadě nejpozději do 24h po převzetí zboží.

4) FAKTURACE

Na základě předávacího protokolu je pronájem klientovi následně vyfakturován. V případě ztráty, poškození či nadměrného znečištění jsou klientovi vyfakturovány také náklady spojené s náhradou takové škody. Při první zakázce u nových klientů je vždy vyžadován doplatek konečné faktury před zahájením akce a to buď v hotovosti nebo převodem tak, aby v den konání akce byl doplatek připsán na účet pronajímatele.

Ceny v Kč bez DPH za akci jednotlivého vybavení jsou uvedeny v aktuální nabídce. Délka akce se počítá do třech dnů pronájmu. Ceny v Kč bez DPH doplňkových služeb jsou:

-        Doprava po Praze (návoz a odvoz): 2 x 500 Kč, v případě auta s přívěsem 2 x 750 Kč

-        Doprava mimo Prahu (návoz a odvoz): 10 Kč/km, v případě auta s přívěsem 15 Kč/km

-        Práce - manipulace, instalace, demontáž aj.: 2 x 500 až 1.000 Kč dle náročnosti a množství

-        Noční příplatek (22:00-7:00): 500 Kč/cesta bez ohledu na počet osob

-        Příplatek za víkend nebo svátek: 500 Kč/cesta bez ohledu na počet osob

-        Čekání řidiče: 150 Kč/hod/osoba

-        Obsluha oxygen baru: 300 Kč/hod/osoba

5) STORNO POPLATKY

Při odstoupení od závazné objednávky do 48 hodin před termínem zápůjčky .. 50% z celkové ceny.

Při odstoupení od závazné objednávky později než 48 hodin před termínem zápůjčky .. 100% z celkové ceny.

6) SMLUVNÍ PENÁLE

V případě prodlení při vrácení zápůjčky se klient zavazuje uhradit smluvní penále ve 100% výši ceny zápůjčky za každý započatý účtovací cykl prodlení.

V případě prodlení s úhradou ceny účtujeme úrok z prodlení ve výši 0,1% dlužné částky denně.

V případě prodlení s úhradou ceny o více než 30 dní od splatnosti faktury se klient zavazuje hradit smluvní pokutu ve 100% výši ceny zápůjčky za každý započatý týden prodlení, počínaje prvním týdnem po třicátém dni od splatnosti faktury. Faktury jsou neprodleně vystavovány po vrácení zápůjčky se 14-ti denní splatností a zasílány na emailovou adresu klienta uvedenou v emailové komunikaci. Tímto ujednáním není dotčena účinnost úroku z prodlení.

7) ZÁRUKA A POJIŠTĚNÍ / ODPOVĚDNOST

Kontrola vybavení při převzetí na protokol.

Společnost má odpovědnostní pojistku. Po dobu zápůjčky přebírá klient plnou zodpovědnost za předmět zápůjčky. Předmět zápůjčky není pojištěn.


Please wait...