+ 420 601 124 878 / info@svitici-party-nabytek.cz

Všeobecné obchodní podmínky - Svítící párty nábytek

Předmětem nabídky společnosti Oxygenic s.r.o. je pronájem vybavení a zajišťování doprovodných služeb.

1) POPTÁVKA A NABÍDKA

Obchodní případ započne přijetím poptávky klienta emailem na adresu info@svitici-party-nabytek.cz a nebo info@oxygenic.cz. Další možností je poptávka telefonická či osobní. Na základě poptávky klienta obratem vytvoříme nabídku, případně kontaktujeme klienta na jím uvedený kontakt pro doplnění údajů nezbytných pro vytvoření nabídky a následně nabídku emailem zašleme.

2) OBJEDNÁVKA A POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Na základě zaslané nabídky v případě zájmu klient nabízené služby závazně objedná. Nevyhovuje-li mu nabídka, může ji ještě přímo projednat s odpovědným zástupcem, který nabídku sestavoval nebo nabídku odmítne. Nabídka se má automaticky za odmítnutou v den zápůjčky, pokud ji do té doby klient nepotvrdí. Na základě podepsané závazné objednávky klient obdrží její potvrzení, nedojde-li mezi nabídkou a jejím závazným objednáním k takovému prodlení, že by požadované vybavení nebylo již na daný termín k dispozici. Na základě závazné objednávky je klientovi vystavena při první spolupráci zálohová faktura ve výši 50% až 100% celkové ceny zápůjčky. Po její úhradě je objednané vybavení na daný termín závazně rezervováno. U stálých a registrovaných klientů je možnost platby bez zálohové faktury na fakturu se 14ti denní splatností po skončení zápůjčky.

3) DODÁNÍ A ODBĚR

Na základě objednaných služeb dojde v daném místě a v daný termín k jejich dodání, pokud nenastanou neočekávané, pronajímatelem nezaviněné skutečnosti, jako např. neočekávané zásahy vyšší moci, stávky a další překážky. Počty jednotlivých kusů pronajímaného vybavení jsou při předání i zpětném převzetí potvrzeny písemně předávacím protokolem. Důkladná kontrola stavu vráceného pronajímaného vybavení bude probíhat až v prostorách pronajímatele. O jejím výsledku pak bude klient písemně informován.

Pokud je pronajímané vybavení zasíláno třetí osobou/dopravcem, kauce činí 50 % z ceny zápůjčky + záloha ve výši 100 % celkové ceny zápůjčky včetně DPH v případě, že se jedná o první spolupráci. Kauce bude nájemci zpět vyplacena v plné výši při včasném vrácení a nepoškození zboží. Případná škoda včetně souvisejících nákladů bude odečtena z dané kauce či naúčtována při konečné fakturaci. Dopravu je možné si vyžádat s garancí termínu dodání od dopravce, který přebírá okamžikem převzetí odpovědnost za zásilku.

Je nutné věnovat mimořádnou pozornost vnějšku balení, tzn. povrchu kartonu, ochranné pásce a veškerým, i drobným porušením a trhlinám, obzvláště pak průrazům kartonu a deformacím rohu zásilky. Tyto příznaky mohou znamenat možný vznik škody na zboží uvnitř balení. Pokud se narazí při kontrole na jakýkoli zmíněný či podobný ukazatel toho, že došlo k neoprávněnému vniknutí do zásilky, či možnému poškození během přepravy, musí se tato skutečnost uvést v přepravním listě řidiči/v reklamačního protokolu. Tímto jednáním se zajistí snažší řešení případné pozdější reklamace a minimalizuje se vznik možných škod. Příjemce musí informovat odesílatele SMS zprávou nebo e-mailem o zjištěné vadě nejpozději do 24h po převzetí zboží.

4) FAKTURACE

Na základě objednávky je pronájem klientovi následně vyfakturován. V případě ztráty, poškození či nadměrného znečištění jsou klientovi vyfakturovány také náklady spojené s náhradou takové škody. Při první zakázce u nových klientů je vždy vyžadován doplatek konečné faktury před zahájením akce a to buď v hotovosti nebo převodem tak, aby v den konání akce byl doplatek připsán na účet pronajímatele.

Ceny v Kč bez DPH za akci jednotlivého vybavení jsou uvedeny v aktuální nabídce. Délka akce se počítá do třech dnů pronájmu.

Ceny v Kč bez DPH doplňkových služeb jsou:

  • Doprava po Praze: 800 Kč/cesta
  • Doprava mimo Prahu: 13 Kč/km
  • Práce - roznos bez instalace.: 300 Kč/hod/osobu
  • Práce - manipulace, instalace, demontáž aj.: 400 Kč/hod/osoba
  • Noční příplatek (22:00-7:00 hod): 1.000 Kč/cesta bez ohledu na počet osob
  • Příplatek za víkend nebo svátek: 1.000 Kč/cesta bez ohledu na počet osob
  • Čekání řidiče: 100 Kč/hod/osoba
  • Obsluha oxygen baru: 500 Kč/hod/osoba

5) STORNO POPLATKY

Při odstoupení od závazné objednávky do 48 hodin před termínem zápůjčky .. 50% z celkové ceny.

Při odstoupení od závazné objednávky později než 48 hodin před termínem zápůjčky .. 100% z celkové ceny.

6) SMLUVNÍ PENÁLE

V případě prodlení při vrácení zápůjčky se klient zavazuje uhradit smluvní penále ve 100% výši ceny zápůjčky za každý započatý účtovací cykl prodlení.

V případě prodlení s úhradou ceny účtujeme úrok z prodlení ve výši 0,1% dlužné částky denně.

V případě prodlení s úhradou ceny o více než 30 dní od splatnosti faktury se klient zavazuje hradit smluvní pokutu ve 100% výši ceny zápůjčky za každý započatý týden prodlení, počínaje prvním týdnem po třicátém dni od splatnosti faktury. Faktury jsou neprodleně vystavovány po vrácení zápůjčky se 14-ti denní splatností a zasílány na emailovou adresu klienta uvedenou v emailové komunikaci. Tímto ujednáním není dotčena účinnost úroku z prodlení.

7) ZÁRUKA A POJIŠTĚNÍ / ODPOVĚDNOST

Kontrola vybavení při převzetí na protokol.

Společnost má odpovědnostní pojistku. Po dobu zápůjčky přebírá klient plnou zodpovědnost za předmět zápůjčky. Předmět zápůjčky není pojištěn.

8) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.


9) ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

9.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


Please wait...